תקנון אתר

תקנון והסכם משתמש לאתר   https://www.aminach.co.il  (“האתר”)

אתר עמינח משמש כאתר תדמיתי של חברת “עמינח” וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים“, “הרוכש/ים” ו/או “אתם”).

האתר בבעלות חברת עמינח רשתות שיווק בע”מ ח.פ 510402324 ומופעל על ידה. (חברת עמינח, לרבות כל חברה קשורה, ספק, עובד, קבלן, מנהל ו/או מי מטעמם, להלן יחד ולחוד לפי העניין: “החברה“)

אנא קראו התקנון האלו (כהגדרתם מטה) היטב, שכן הם הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה. האמור במסמך זה הינם תנאים כלליים שיש לראות בהם חלק בלתי נפרד מכל עסקת מכר ומסמך גילוי המופיעים באתר או בוצעו באמצעותו.

גלישה באתר, רכישת המוצרים או השירותים המוצעים בו, או כל שימוש אחר בו מלמדים על הסכמתכם לתקנון כהגדרתו מטה וכן לכל יתר ההנחיות שלנו.

לכן אם אינכם מסכימים לכל אחד מהתנאים שלמטה או במסמכים האחרים, אנא אל תעשו שימוש כל שהוא באתר.


כותרות הסעיפים הינם לשם הנוחות בלבד ואינם מחייבות.

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה עקב מגבלות השפה העברית בלבד, הוא חל על בני כל המגדרים ולא נועד לפגוע באיש (או אישה).

תוקף התקנון

 1. התקנון הוא הסכם מחייב. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנומדיניות משלוחיםמדיניות ביטולים והחזרות וכן כל מקום באתר בו מופיעים תנאים המתייחסים לפעילות החברה, האתר או לעסקה ספציפית יקראו בהסכם זה “התקנון” והם, כולם, הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה.
 2. כל פעולה באתר משמעה הסכמה לתקנון. כל פעולה שתבצעו באתר משמעה הסכמתכם לתקנון (ולכל יתר מסמכי החברה המחייבים) כפי שהוא במועד ביצוע כל פעולה. אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר אם אינכם מסכימים לרכיב כלשהו בתקנון ובמסמכים.
 3. שינוי התקנון אפשרי בכל עת. יש לבדוק את נוסחו במועד אישור העסקה – שכן זה הוא הנוסח המחייב אתכם. תקנון זה, מטבע הדברים, עשוי להשתנות מעת לעת וכך גם תנאיו, לרבות התחייבויות הרוכשים והתחייבויות החברה. הודעה על שינויים אלו לא תימסר. כל שינוי שבוצע טרם לאישור העסקה (כהגדרתו מטה) יחייב את הרוכש. שינויים שבוצעו לאחר מועד אישור העסקה לא יהיו מחייבים כלפי אותו רוכש ספציפי בלבד, אך יהיו בעלי תוקף ביחס לכל יתר הרוכשים. על כן, אנא קראו תנאים אלו היטב טרם ביצוע ההזמנה שכן רק הם יחייבו אתכם.

האתר ופעולותיו

רישום לאתר ופרטים אישיים

שימו לב שאם אינכם מעוניינים למסור לחברה מי מפרטים אלו, עומדת לרשותכם הזכות שלא להרשם לאתר ולא לבצע בו הזמנה. ככל שבחרתם אחרת אך מסרתם פרטים חלקיים או לא נכונים, יתכן מאוד שהשירות שתקבלו מהחברה יפגם או שהעסקאות בהן תבחרו ועליהן שילמתם לא יושלמו בצורה טובה.

השימוש באתר

 1. החברה אינה אחראית למידע או לטעויות, אך רשאית לתקנן. החברה לא תהיה אחראית לכל מידע הנכלל באתר או לכל טעות שנפלה במידע כאמור, לרבות לא רק עקב טעות בהבנה, טעות קולמוס וכל טעות אחרת, כגון אך לא רק טעויות במחירים הנקובים באתר, בשאלת המצאות המוצר במלאי וכדומה. עם זאת, ככל שאיתרה החברה טעות כזו או אחרת תהא רשאית לתקנה ולא תהיה כל טענה כנגדה עקב כך.
 2. החברה רשאית לשנות ולהסיר כל מוצר או תוכן. החברה תהיה רשאית בכל עת להסיר, להוסיף ו/או לשנות כל תוכן או מוצר המופיע באתר ולא תהיה לכם כל טענה בעניין זה, בין אם הודיעה על כך מראש ובין אם לאו, כל עוד לא אושרה העסקה המתייחסת לאותו מוצר.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר –
  1. אלא למטרות אישיות ושלכם בלבד.
  2. באופן העשוי לגרום להפרת זכויות החברה, משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  3. באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד את החברה או אחרים.
  4. באמצעות התחזות לאדם ו/או גוף שאינו הרוכש ו/או משלוח הודעה עבור כל אדם אחר שאיננו הרוכש.
  5. באופן העלול להטיל אחריות משפטית על החברה, להפריע למשתמשי האתר, להקשות על ביצוע ההזמנות לרוכש או לאחרים או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין החברה.
  6. באופן החורג ממטרות האתר או שלא בדרך הרגילה הנקובה בו.
  7. באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר או מיתר מוצרי או שירותי החברה (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS), הצעת הצעות שלא תעמדו בהן וכד’).
  8. באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים אחרים.
  9. באופן הכולל הפעלת כל תוכנת “רובוט” או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבו לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרשיון שבהסכם זה.
  10. באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן, שירות או מוצר שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו, להורידו או לקבלו לרשות המשתמש בדרך אחרת.
  11. לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות או מוצר שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.
  12. העתקת, תרגום, התאמת, מכירת, שינוי, עיבוד, פירוק או הרכבה מחדש של עיצוב, חומרה ו/או תוכנה אשר מצויה בשימוש האתר וכל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר;
  13. יצירת מוצרים הדומים או זהים למוצרים הנמצאים באתר ו/או הצגתם כאילו הם של החברה בעוד שלא החברה ייצרה ומכרה אותם;
  14. איסוף כל מידע שהוא על המשתמשים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא”ל שלהם וכו’).

המוצרים באתר ובהזמנות

 1. מלאי המוצרים שבידי החברה. המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי החברה, אלא אם צוין אחרת. עם זאת, ככל ונפלה טעות ברישומינו, כל הזמנה לא תחשב כמחייבת עד להגיע מועד אישור העסקה, כמוסבר בסעיף 32 מטה.

אנו איננו מתחייבים להחזיק מלאי מסוים של מוצרים כלשהם וכמות המוצרים שבמלאי עלולים להשתנות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 1. המוצרים המופיעים באתר. החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או להוריד מוצרים המוצגים באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

כך גם ביחס למוצרים המוצגים כחלק ממבצע או הנחה – הורדתם מהאתר או מרשימת המוצרים שבמבצע וכן הוספתם של אחרים או שינוי תנאי המבצע, כולם נמצאים תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים והנחות עלולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת ולא תהיה כל טענה עקב כך כנגד החברה.

 1. התמונות להמחשה בלבד. הצילומים, התיאורים, הצבעים וכל אלמנט אחר המוצג ויזואלית באתר הם לצרכי המחשה בלבד. הם גם עלולים להשתנות ממכשיר למכשיר (הן בשל טכנולוגית המכשיר, שעת הצפיה, תאורת הצפיה וכדומה). עם זאת, עמוד כל מוצג רלוונטי כולל מידות מדוייקות, וכן רכיב צבע (לרבות מספר קטלוגי כנהוג בחנויות החברה) ומידע זה מחייב את החברה, בכפוף לכך שתתכנה סטיות לא מהותיות ממנו. ככל שקיימת סטיה לא מהותית, לא יחשב הדבר כעילה לביטול עסקה, החזר כספי או תביעה אחרת.
 2. הצילומים, התיאורים וכדומה הם לצרכי המחשה בלבד. בהחלט יתכנו מצבים בהם המוצר או השירות שנמסר לכם בפועל יהיה שונה מהמוצג באתר. לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקף העסקה.
 3. גווני העץ אינם בהכרח אחידים. בהזמנת מוצרים המשלבים עץ ייתכן שינוי או חוסר אחידות בגווני העץ, מכיוון שמדובר בחומר טבעי. גווניהם ו/או מראיתם של המוצרים עשויים להשתנות מעט ממוצר למוצר.
 4. צבעי המוצרים באתר. חשוב להבין שהצבעים המוצגים באתר עשויים להראות אחרת בכל מחשב, דפדפן ו/או תאורה אחרת. לכן, הצבעים היחידים אליהם מתחייבת החברה בהזמנות שלכם הינם הצבעים שהקוד שלהם מסומן בעמוד כל מוצר רלוונטי, כפי שהם מתבטאים ב”סרגל הצבעים” בחנויות החברה, ולהם בלבד. חשוב להבין שסטיות מינוריות בצבעים כפי שיתקבלו בידי הרוכש עלולות להתרחש, והדבר אינו יכול להוות עילת ביטול עסקת רכישה.
 5. אם דבר מה אינו ברור – יש לבררו טרם ביצוע ההזמנה. ככל שרכיב כזה או אחר מהעסקה או מהמוצר, מידותיו, צבעיו או כל נושא אחר אינו ברור לכם, אנא אל תבצעו את ההזמנה אלא צרו עימנו קשר (טלפוני או בדוא”ל) ונשיב לשאלותיכם. ביצוע ההזמנה משמעו שהבנתם כל המתואר בעמודי המוצר והסכמתם אליו.

תנאים כלליים להזמנות מוצרים

כל המחירים הנקובים בעמודים הרלוונטיים ובעמודי ההזמנה מבוססים על החבות במס כפי שהיא ביום ההזמנה. אם וככל שיעלו המיסים המוטלים על המוצר המסופק ו/או על מכירתו (למשל היטלי מלאי, מס קניה, מע”מ וכדומה) טרם לקבלת מלוא התמורה ו/או אספקת מלוא ההזמנה, לפי העניין, יועלה המחיר לרוכש בהתאם, ולא תהיה על כך כל טענה.

המחירים מוצגים בשקלים חדשים בלבד והם כוללים מע”מ.

שטרות והמחאות, וכל אמצעי תשלום אחר שניתן לנו, יחשב כחלק מהתמורה ששולמה רק אם ייפרעו במועד הפרעון הנקוב בהם.

איחור בכל אחד מהתשלומים הנקובים ביחס למוצר כלשהו ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים.

אם מטעם כלשהו אושרה ההזמנה על אף שהמוצר המוזמן אינו קיים במלאי, תעניק החברה ללקוח את הזכות לבחור בין ביטול העסקה ללא כל חיוב והחזרת מלוא הכסף שהגיע לחברה, או ביצוע הזמנת מוצר חלופי ותשלום או קבלת החזר על הפרש המחיר בין המוצרים.

רוכש אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה או אחר, יראו אותו כמי שחתם על המסמך. ככל שמדובר באישור מסירת ההזמנה, יראו בחתימת הרוכש או בקבלת המוצר ללא חתימה על הטופס כהצהרה שאין לו טענות ביחס למוצר.

רק הודעת דואר אלקטרוני (email) או מסר קצר (SMS) מטעם החברה שנתקבלה אצלכם הכוללת את מספר ההזמנה, המוצר ויתר פרטי ההזמנה ואשר מאשרת את פרעון התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי (להלן: “אישור העסקה“), תחשב כקיבול ההזמנה וככניסתה לתוקף באופן מחייב.

תשלומים:

תשלום באמצעות העברה בנקאית מחייב יצירת קשר ישירות עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון – 077-2313230 או בדוא”ל aminach-online@aminach.co.il, והמשך ההתקשרות על פי הנחיותיהם.

אספקת ומסירת המוצר הנרכש

מועד האספקה יתואם אתכם לפי לוח הזמנים של החברה, לוח הזמנים שלכם ונסיבות חיצוניות (דוגמת חגים או זמינות המובילים).

הרוכש מתחייב כי הוא ימתין למובילים במועד ובמקום שתואם לאספקת המוצרים, יבדוק אותם, יקבל אותם ויחתום על הטפסים הנדרשים לשם שחרור המוצרים לידיו. כל עיכוב או הפרעה מצד הרוכש במסירת המוצרים, תחשב כהפרת הסכם ומומלץ להמנע ממנה.

אנו מתחייבים כי בתוך 3 ימי עבודה ממועד קבלת אישור העסקה, נציגי החברה ינסו (לפחות פעמיים) ליצור עמכם קשר באמצעי הקשר שהשארתם בידינו (דוגמת טלפון או דוא”ל) ויתאמו עמכם מועד לביצוע האספקה, בהתאם להתחייבותנו ובכפוף לתיאום עמכם, שיהיה לא יותר מ-28 ימי עבודה ממועד השיחה.

אנו נעשה כל שביכולתנו לעמוד במועד האספקה. אולם חשוב להבין ששיתוף הפעולה וההענות שלכם הכרחיים. ככל שלא תשתפו פעולה באספקה בפועל, הרי עיכובים יהיו באחריותכם בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

כן רשאית החברה לעכב את אספקת המוצרים, כולם או כל חלק מהם, בכל מקרה בו טרם שולמה התמורה המלאה בגינם אך מתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על כי הרוכש לא יוכל, או לא ירצה לבצע את מלוא התשלומים או שמתעורר חשש אחר בדבר יכולת הפרעון של הרוכש.

עיכובים או חסר שיתוף פעולה מצד הרוכש בתיאום מועד אספקה או בביצוע האספקה, יאריכו את מועד האספקה החוזי בתקופה דומה לזו שנגרמה עקב אותם עיכובים או חוסר שיתוף פעולה, והדבר לא יחשב כהפרת הסכם מצד החברה.

אם הרוכש לא יקבל את המוצרים במקום ובמועד המתואם עימו, הוא יחוייב בהובלה נוספת.

איחור או עיכוב או הפרעה של הלקוח בקבלת המוצרים העולה על שבעה ימים ממועד האספקה יחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

ככל שהיה במוצר פגם שאינו ניתן לגילוי בבדיקה סבירה מיד עם מסירת המוצר, יודיע הרוכש לחברה על הפגם האמור מיד עם גילויו, ולא יאוחר מעשרה (10) ימים לאחר מועד המסירה. ככל שהרוכש לא הודיע באחת מהשיטות מעלה על פגם כאמור בתוך עשרה ימים ממועד מסירת המוצר, יראו את המוצר המסופק כאילו סופק בהתאם להתקשרות בין הצדדים ולתנאיה והרוכש לא יהיה זכאי להסתמך על אותה אי התאמה.

ככל שהחברה תחליט שלא להוסיף ולאחסן את המוצרים המוזמנים מעבר ל-14 הימים הראשונים, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה על כך והוא יחוב בדמי האחסון שלעיל.

כח עליון

ככל שיקרה ארוע כח עליון, יוארך זמן האספקה בהתאם.

ככל שהארוע נמשך יותר מ8 שבועות, רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את העסקה שאושרה בהודעה בכתב לצד השני, בלא שהצד השני יהיה חייב באחריות או תשלום כלשהו.

אחריות למוצרים

לא יהיה בדבר מה האמור במסמך זה, באתר האינטרנט או בהתנהלות נציגי החברה כדי להוסיף על האחריות שהחברה נטלה על עצמה בתעודת האחריות, ובה בלבד.

עם זאת, החברה לא תישא באחריות כלשהי ביחס לקלקול, בלאי או נזק שיגרם למוצר כתוצאה מחבלה, תאונה, טיפול או שימוש רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר. מוצר שלא צוין פגם כאמור בתעודת המסירה יחשב כמוצר שאינו פגום בפכמים אלו בעת מסירתו.

מניעת גישה לפעילויות באתר

מניעת גישה זו לא תחייב את החברה למחוק את הפרטים שנשמרו אצלה עד לאותה עת, ככל שהם נדרשים לשם ניהול האתר, שיפורו, בקרת איכות וכמובן מטעמי הנהלת חשבונות, דיני מס, הגנה משפטית ומטרות דומות אחרות.

קישורים

קניין רוחני באתר

מאמרים באתר, תכנים אחרים והגבלת אחריות החברה

הגבלת אחריות והעדר מצגים

מעבר לכך, החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק תוצאתי (לרבות אובדן רווחים או אי נוחות ועוגמת נפש וכדומה), עקיף, עונשי או אחר מכל מין וסוג שהם שנגרמו כתוצאה משימוש במוצרים, באתר, בתכניו, במידע המוצג באמצעותו או בהזמנות שיבוצעו דרכו.

בהתאם לא תהיה  החברה אחראית לכל תקלה, איחור, או שיבוש כלשהו בפעולות האתר, בשירותים המוענקים על ידי האתר, בביצוע ההזמנות. בהצגת הפריט, בקיומו של הפריט במלאי או בכל תקלה אחרת הכרוכה באתר, במוצרים ובהזמנות, לרבות אך לא רק תקלות שמקורן ברשת הבזק, ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות וכן לנזק שנגרם מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במלואה באתר בלבד, לדוגמא ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מצווים ו/או תקנות וחקיקה אחרת, הוראות של רשויות ממשלתיות או רגולטוריות, גורמי טבע וכח עליון וכדומה. ארועים אלו לא ימנו במסגרת התקופות בהן התחייבה החברה במסגרת ההזמנות שאושרו.

שינויים באתר והפסקת השירות

שונות

קניה נעימה

יש לכם שאלה? נשמח להיות בקשר