תנאי הזמנה

תנאים כלליים להזמנות ברשת עמינח סנטר – מסמך גילוי

1. כללי
התנאים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המכר (להלן: "החוזה או ההזמנה") שנערך בין הלקוח ובין עמינח רשתות שיווק בע"מ (להלן: "עמינח").
2. מחירים
כל המחירים הנקובים בהזמנה מבוססים על החבות במס כפי שהיא ביום ההזמנה. אם ובמידה ויוטלו מיסים על המוצר המוגמר ו/או על מכירתו) כגון:
היטלי מלאי, מס קניה, מע"מ וכ"ו או יועלו שיעורים של מיסים כאלו עד לקבלת מלוא התמורה ו/או עד להספקת מלוא ההזמנה, לפי העניין, יועלה המחיר בהתאם.
3. תשלומים והעברת הבעלות
התשלום ייעשה בהתאם לתנאים המפורטים באישור ההזמנה של עמינח, ובאין פירוט כזה, ייעשה התשלום עם מסירת ההזמנה.
כל סכום שלא ישולם במועדו יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ותיווסף אליו ריבית פיגורים מקסימלית כפי שתהיה נהוגה מזמן לזמן בבנק לאומי לישראל.
כל סכום שיתקבל אצל עמינח ייזקף לפי הסדר הבא:
על חשבון הוצאות בגין החובות הפתוחים לפי סדר היווצרותם.
על חשבון הפרשי הצמדה וריבית בגין החובות הפתוחים לפי סדר היווצרותם.
על חשבון הקר של החובות הפתוחים לפי סדר היווצרותם.
שטרות או המחאות שניתנו לעמינח ייחשבו כחלק מהתמורה רק אם ייפרעו במועד הפירעון הנקוב בהם.
הבעלות במוצר המוגמר תעבור ללקוח רק עם גמר הפירעון המלא של כל התשלומים בגינו או עם מסירת המוצר ללקוח, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
עם זאת, יהא הלקוח אחראי לשמירת המוצרים, אחזקתם וביטוחם מרגע קבלתם לידו.
איחור בתשלום מהתשלומים הנקובים ייחשב כהפרה יסודית של החוזה.
4. זמן הספקה
א. זמן ההספקה יחושב החל מהיום בו נחתם החוזה על כל פרטיו ובכפוף לאישור עמינח. אם תנאי ההזמנה כוללים תשלום על חשבון, יתחיל זמן ההספקה מיום הפרעון התשלום הראשון. בכל מקרה לא תתקבלנה הזמנות למועד אספקה העולה על חצי שנה.
ב. במקרה של עיכובים בביצוע ההזמנה אצל עמינח ו/או אצל קבלני המשנה שלה ו/או אצל ספקים שלה בשל סיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה מחסור בחומרי גלם, שביתה, השבתה, מלחמה, מחסור בלתי צפוי בכוח אדם וכ'ו, יוארך זמן ההספקה בהתאם.
ג. ככלל עמינח אינה מאחסנת סחורה במחסניה.
סחורה במלאי תוחזק במחסני החברה עד שבועיים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב.
מעבר לכך, במקרים מיוחדים/ חריגים ובתיאום מראש עמינח תאפשר אחסנת המוצרים במחסניה כחיוב כדלקמן:
בשבוע השלישי ישלם הלקוח 200 ₪ לפריט לשבוע.
בשבוע הרביעי ישלם הלקוח 300 ₪ לפריט לשבוע.
בשבוע החמישי ישלם הלקוח 400 ₪ לפריט לשבוע.
מהשבוע השישי ואילך ישלם הלקוח 500 ₪ לפריט לשבוע.
ד. בהזמנת מוצרים המשולבים בעץ ייתכן שינוי/חוסר אחידות בגוון העץ (מאחר ומדובר בחומר טבעי).
5. הובלה והרכבה
א. באם ההזמנה כוללת הובלה, מתחייב הלקוח לקבל את המוצר שהוזמן במקום ובמועד שנקבעו לאספקתו, ולא יחוייב בלקוח בעד הובלה נוספת.
ב. באם ההזמנה כוללת הובלה ו/או הרכבה, מתחייב הלקוח לאפשר למרכיבים מטעם עמינח תנאי עבודה סבירים.
ג. מחיר ההובלה כוללת הכנסת הרהיטים לבית הלקוח והרכבתם. במידה ואין אפשרות להכניס את הרהיטים לבית הלקוח בדרך רגילה (דרך חדר מדרגות) יהיה על הלקוח לדאוג להכנסת הרהיטים והרכבתם בעצמו, במחיר ההובלה שייקבע במקרה הנ"ל לא תכלל הכנסת הרהיטים לדירה והרכבתם, אלא ההובלה בלבד עד לפתח הבניין.
ד. אין עמינח אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה מהובלה ו/או הרכבה שנעשתה לא על ידי המוסמכים מטעמה.
6. קבלני משנה
עמינח זכאית למסור את ביצוע ההזמנה או חלק ממנה לקבל משנה, לפי בחירתה.
7. בדיקות
א. על הלקוח לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם מסירתו ולהודיע לעמינח על כל פגם/ ליקוי תוך 24 שעות מזמן המסירה. לא הודיע הלקוח על פגם/ ליקוי תוך המועד האמור, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.
ב. לא היו פגם/ ליקוי אשר ניתנים לגילוי בבדיקה סבירה, חייב הלקוח להודיע לעמינח עליהם מיד עם גילוים ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום המסירה. לא ניתנה הודעה תוך התקופה האמורה, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.
ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עמינח לא תהיה אחראית לפגם/ ליקוי כלשהם אלא אם כן נתנה לה אפשרות סבירה לבדוק את הפגם/ ליקוי, מיד עם גילויים ובתנאי שמולאו כל הוראותיה בעניין הטיפול בהם.
ד. אחריות עמינח הינה כלפי הלקוח בלבד ותפקע עם מכירה או העברת המוצר לצד ג'.
ה. אין עמינח אחראית לנזקים ו/או תוצאתיים ובכללם אבדן רווחים, אי נוחות וכדומה.
ו. אין עמינח אחראית לנזקים שיגרמו למוצרים שהלקוח לא קיבלם לרשותו מיד עם ביצוע ההזמנה. אין עמינח אחראית לשמירת המפרט הטכני של המוצרים שהלקוח לא קיבל מיד עם ביצוע ההזמנה.
ז. אין עמינח אחראית להתאמת מוצר ליעודו ו/או להתאמתם וטיבם של מפרטים שקיבלה מהלקוח – אלא אם נקבע במפורש אחרת.
8. ביטול ההסכם
א. הלקוח רשאי להחזיר מוצרים (במידה סטנדרטית בלבד) באריזתם המקורית, שלא נעשה בהם כל שימוש ולא נפגמו כלל וזאת עד 14 ימים מתאריך אספקת המוצרים ובהצגת הוכחת קניה.
ב. ההחזר הכספי ללקוח יבוצע על ידי עמינח באופן זהה לזה בו ביצע את התשלום וכאשר עבור תשלום במזומן יוחזר צ'ק מזומן.
ג. הלקוח יישא בדמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים – הנמוך מבניהם. דמי הביטול האמורים לעיל יוקזזו מההחזר הכספי ללקוח ובמקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, לדמי הביטול המקוזזים תצורף עמלת סליקה בשיעור בו מחויבת עמינח.
ד. בכל מקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר, לא יוחזרו ללקוח דמי ההובלה וההרכבה/ההתקנה וכמו כן, תחול על הלקוח עלות הובלת המוצר/ים חזרה לעמינח.
ה. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:
1. מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח (מידות/דרישות מיוחדות).
2. מוצרים שהורכבו בבית הלקוח.
3. מוצרים שנעשה בהם שימוש ו/או חוברו לחשמל.
4. מוצרים שנפגמו.
9. עיכוב משלוחים
עמינח תהיה רשאית לעכב משלוחים במקרה בו הלקוח אינו עומד בתשלומיו עפ"י חוזה זה או כל חוזה אחר בין הצדדים, או במקרה בו מתעורר חשש סביר בדבר יכולת הפרעון של הלקוח עד אשר ישולם הסכום במלואו, או עד למתן בטחונות להנחת דעתה.
10 . מקום שיפוט
מקום השיפוט לכל סכסוך הקשור בהזמנה זו הוא בבית משפט המוסמך בתל אביב, אלא אם כן בחרה עמינח במקום שיפוט אחר.

בכבוד רב,

עמינח רשתות שיווק בע"מ, ח.פ. 510402324

טל' מחלקת שירות לקוחות: 08-9274828